Pobl Fel Ni

 

Menter Cymru Wrth-hiliol wedi’i chydlynu gan NWREN

FFILMIAU

Ffilmiau Byr Pobl Fel Ni

Mae’r Athro Charlotte Williams OBE yn rhoi cipolwg i ni ar brosiect arfaethedig NWREN Pobl Fel Ni, sy’n archwilio cyfraniadau a phrofiadau bywyd pobl o gefndiroedd Du Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yng Ngogledd Cymru. Ariennir y prosiect hwn gan Cronfa Diwylliant, Treftadaeth a Chwaraeon Cynllun Gweithredu Gwrth-Hiliaeth Cymru Llywodraeth Cymru

Datganiad gan Lal Davies
Gwneuthurwr Ffilmiau

Mae cyfres ffilmiau byr Pobl Fel Ni/People Like Us yn canolbwyntio ar brofiadau bywyd a chyfraniadau pobl Ddu, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig ac ymgyrchwyr gwrth-hiliaeth profiadol yng Ngogledd Cymru.

O’r arlunydd o fri, Jean Samuel Mfikela sy’n dweud wrthym pam mai ei fam yw ei arwres a sut mae dulliau cyfathrebu digidol yn eu helpu i gadw mewn cysylltiad dros bellteroedd mawr; i Tai Tei Cheung, sy’n disgrifio ei thaith yn ei harddegau o ynys fechan ger Hong Kong i ganol Yr Helyntion yn Belfast; i’r Athro Robert Moore sy’n trafod tarddiad hiliaeth fodern ym Mhrydain a’r Athro Charlotte Williams OBE yn gwneud synnwyr o’i thaith trwy ei magwraeth treftadaeth ddeuol yn Llandudno i sicrhau bod hanes pobl Ddu Prydeinig yn cael ei ymgorffori yng nghwricwlwm Cymru, mae’r ffilmiau hyn yn pwysleisio gwaith a bywydau Pobl Fel Ni / People Like Us ac yn adrodd cyfres o storïau pwysig sy’n aml wedi’u cuddio yn y darlun cenedlaethol ehangach o bwy ydym ni yng Nghymru heddiw.

Mae Lal Davies a NWREN yn gobeithio rhannu’r ffilmiau hyn ymhell ac agos drwy’r wefan Pobl Fel ni/People Like Us; mewn arddangosfeydd a dangosiadau ac fel adnoddau addysgol.

Cysylltwch â ni, drwy glicio ar y botwm, i ganfod sut y gallai eich sefydliad neu grŵp cymunedol chi gynnal dangosiad neu ddefnyddio’r adnoddau.

Mae’r gwneuthurwr ffilmiau Lal Davies, dynes sy’n gwisgo sari browngoch ac sy’n gweithredu camera fideo proffesiynol ar drybedd dan do.  Mae’n sefyll wrth ymyl dynes â gwallt byr mewn gwisg du a gwyn. Mae’r arddangosfeydd cefndir yn cynnwys posteri addysgiadol gyda thestun a delweddau, un gyda’r teitl “Outside Lives”.  Mae bag llaw gwyn ar bodiwm coch.  Filmmaker Lal Davies, a woman wearing a maroon saree operates a professional video camera on a tripod indoors. She stands beside a woman with short hair in a white and black outfit. Background displays include informative posters with text and images, one titled "Outside Lives." A white handbag is on a red podium.

Lal Davies

Meddai’r gwneuthurwr ffilmiau arobryn Lal Davies, ei hun o dreftadaeth ddeuol o Dde India a De Iwerddon:

“Roedd creu’r gyfres hon o ffilmiau byr arwyddocaol iawn yn gyfle hollbwysig i daflu goleuni ar yr hyn y mae’r rhan fwyaf o bobl yn ei ystyried yn ardal o bobl wyn yn bennaf heb lawer, os o gwbl, o bresenoldeb cyfoes gan bobl o gefndiroedd Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig. Mae’r gyfres ffilmiau Pobl Fel Ni/People Like Us yn anelu at wyrdroi’r syniad hwnnw, gydag archwiliad o weithgarwch gwrth-hiliol hanesyddol a chyfoes yng Ngogledd Cymru yn ogystal ag edrych ar straeon o brofiadau bywyd bob dydd o’r cefndiroedd hynny. Gobeithiwn y bydd cynulleidfaoedd yn cael gwell dealltwriaeth o’r hyn y mae Pobl Fel Ni yn ei gyfrannu, ddoe a heddiw ac yn gobeithio, trwy gysylltu â rhai o’r straeon hyn, y bydd modd meithrin gwell dealltwriaeth wrth i ni weithio tuag at ddyhead Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru Wrth-hiliol. 2030”

Mynegai Ffilmiau Byr

A black-and-white image of a bald man with a beard, wearing a plaid shirt, tie, and suit jacket. He appears to be gesturing with his right hand. In the background, there is a scenic green-tinted mountainous landscape with clear skies.
Jean Samuel Mfikela

Fy Mam Fy Arwr

Mae’r artist Jean Samuel Mfikela yn disgrifio sut y gwnaeth y profiad o wneud ei ‘Stori Stitched’ ar gyfer y prosiect Pobl Fel Ni/People Like Us achosi iddo fyfyrio ar faint mae ei fam yn ei olygu iddo a sut mae ei dylanwad wedi llywio cyfeiriad ei fywyd. 

An elderly person with short white hair and glasses is seated and wearing a light-colored shirt and scarf. They are gesturing with one hand, appearing to be in conversation. The background features a serene mountain landscape with a lake below a cloudy sky. The image is in black and white with a greenish tint.
Susheela Lourie MBE

Yr Edefyn Sy’n Rhedeg Drwy Fy Mywyd

Mae Susheela Lourie MBE (1940 – 2023) yn disgrifio’r cymhellion cynnar ar gyfer ei gwaith actifydd gwrth-hiliol gydol oes, fel edefyn yn rhedeg trwy ei bywyd a’i hysbrydoli i sefydlu Rhwydwaith Cydraddoldeb Hiliol Gogledd Cymru. 

An elderly man with glasses and a beard sits pensively, wearing a shirt and tie. He gestures with one hand while the other rests on a long-haired cat on his lap. The background is a serene lake with silhouetted trees and mountains at sunset. The image has a black-and-white effect on the man and cat.
Professor Robert Moore

Ymrwymiad i Gyflawnder & Chydraddoldeb

Mae’r Athro Robert Moore yn cofio ei gymhellion cynnar dros ei 60 mlynedd a mwy o weithgarwch gwrth-hiliol fel academydd ac awdur. Mae’n dweud wrthym sut mae ei gefndir wedi rhoi iddo ymrwymiad gydol oes i ddynoliaeth, y mae’n parhau i weithio’n ddiflino i’w gyflawni.

A woman with glasses and a striped shirt appears superimposed in front of a rugged mountainous landscape under an overcast sky. She is focused on shaping something with her hands, blending elements of a domestic and natural scene. The overall color tone is sepia.
Tai Tei Cheung 张带娣

Ma Wan – Belfast – Gogledd Cymru

Mae Tai Tei yn cofio ei thaith o Ma Wan i Belfast ac yna’r Rhyl yn ei harddegau, yn byw yng nghanol helyntion Gogledd Iwerddon yn y 1970au a sut y daeth o hyd i heddwch yng Ngogledd Cymru 

A monochrome image showing a mountainous landscape under a partly cloudy sky. Superimposed in the foreground is a faded, transparent image of a person with short hair, wearing a headscarf and gesturing with their hands, suggesting a narrative or explanation.
Professor Charlotte Williams OBE

Gwneud Synnwyr yn Fy Nghynefin

Mae’r awdur ac actifydd academaidd yr Athro Charlotte Williams OBE yn disgrifio ei phrofiadau cynnar a’i chymhellion ar gyfer ei gwaith gwrth-hiliol gydol oes, sy’n rhan hanfodol o ddyheadau Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru Wrth-hiliol erbyn 2030.

A sepia-toned image features a mountainous landscape under a sky with scattered clouds. Superimposed in the foreground is a semi-transparent image of a woman, appearing as if she is speaking, with her hands gesturing. Her presence blends artistically with the natural scenery behind her.
Xie Hong Hodgson 李撷宏

Teithiau & Newidiau

Mae Xie Hong yn esbonio sut mae teithiau a newidiadau mewn bywyd wedi ei helpu i dyfu fel anifail anwes ac ymdopi â heriau bywyd 

A monochrome image showing a mountainous landscape under a partly cloudy sky. Superimposed in the foreground is a faded, transparent image of a person with short hair, wearing a headscarf and gesturing with their hands, suggesting a narrative or explanation.
Professor Charlotte Williams OBE

Pobl Fel Ni – Stemiau yn ein Cynefin

Mae’r Athro Charlotte Williams OBE yn disgrifio sut mae pobl wedi bod yn gweithio ar lawr gwlad yng Ngogledd Cymru i ddilyn agenda gwrth-hiliaeth gan arwain at ddyheadau Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru Wrth-hiliol erbyn 2030. 

An older woman with short dark hair gestures with both hands while smiling. She is superimposed over a serene landscape featuring a sunset, snow-covered trees, and a calm lake with reflections. The image combines the woman's expressive demeanor and the tranquil natural scene.
Mei Chen Callcott 陈梅

Mei Hua Fu

Mae Mei yn dweud wrthym pam mae dawnsio yn ei chysylltu â’i henw ac yn gwneud iddi deimlo’n hapus ac yn iachach

A digitally edited image depicts a woman wearing glasses and a headscarf in the foreground. She is holding onto something with both hands. The background features a green-tinted mountainous landscape with scattered clouds, blending seamlessly into the woman's form.
Helga Uckermann

Cryf Penderfynol a Chyda Nod

Teyrnged i fywyd Helga Uckermann Gwyddonydd Gwleidyddol ac Actifydd Hil

An elderly man with glasses and a beard sits pensively, wearing a shirt and tie. He gestures with one hand while the other rests on a long-haired cat on his lap. The background is a serene lake with silhouetted trees and mountains at sunset. The image has a black-and-white effect on the man and cat.
Professor Robert Moore

Cynnydd Hiliaeth Fodern Prydain

Mae’r Athro Robert Moore yn mynd â ni o’i ddyddiau fel ymchwilydd mewn cysylltiadau hiliol a sut mae hyn wedi rhoi mewnwelediad unigryw iddo ar gynnydd Hiliaeth Brydeinig fodern.

A woman with long curly hair and wearing a crochet halter top, jewelry, and a skirt with a floral pattern stands outdoors. She gestures with her left hand, appearing to speak. Behind her is lush greenery, a river or lake, and mountains. The image has a green-tinted effect.
Rebecca Wilson

Iddewig Cymreig

Mae Becca yn dweud wrthym am ei phrofiadau yn tyfu i fyny mewn cymuned Gymraeg fel person Iddewig

A monochrome image with a greenish hue showing an older man with short grey hair and a serious expression in the foreground. His hands are clasped together. The background features a serene, mountainous landscape reflected in a calm lake under a cloudy sky.
Enrico Stennett

Y Diwydiant Cysylltiadau Hiliol

Mae Enrico Stennett Windrush Elder yn disgrifio’r cyd-destun hanesyddol am yr hyn a alwodd yn ‘Y Diwydiant Cysylltiadau Hiliol’

FFÔN

01492 622 233

YMWELD

8am i 4pm
Llun–Gwen

Cofrestru gyda’r Cylchlythyr

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Pobl Fel Ni / People Like Us sydd wedi’u trefnu!

Please wait...

Diolch am arwyddo!

E-bost

info@poblfelni.org.uk

CYFEIRIAD

Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhanbarthol Gogledd Cymru (NWREN)
Y Ganolfan Gydraddoldeb
Ffordd Bangor
Penmaenmawr
Conwy
LL34 6LF