Pobl Fel Ni

 

Menter Cymru Wrth-hiliol wedi’i chydlynu gan NWREN

EIN TIM

Lal Davies

Lal Davies

Gwneuthurwr Ffilmiau / Ffotograffydd

 

Mae Lal Davies yn wneuthurwr ffilmiau o fri, ac mae ganddi dreftadaeth De India a De Iwerddon.
Mae tair cenhedlaeth o’i theulu Indiaidd wedi’u geni yng Ngogledd Cymru ers iddynt symud i’r DU ym 1919. Mae gan Lal bractis sefydledig o naratif person cyntaf ac o greu ffilmiau dogfen byr ar gyd-destunau cyfiawnder cymdeithasol, addysg a threftadaeth a phractis celf amlddisgyblaeth sy’n defnyddio ffilm, ffotograffiaeth a barddoniaeth yn amlwg ac ar yr ymylon aneglur lle maent yn cyfarfod. Ar ddechrau 2023, cwblhaodd Lal ei MA mewn Ymarfer Celf drwy ymchwil ar sail ymarfer a oedd yn archwilio syniadau o wladychiaeth; gwrth-wladychiaeth; hil; cynrychiolaeth a hunaniaeth genedlaethol, drwy ffilm, ffotograffiaeth a thestun.

Enillodd Lal Wobr Cyflawniad Merched Lleiafrifoedd Ethnig Cymru (EMWWAA) yn ddiweddar am ei chyfraniadau i fyd Celf a Diwylliant.

E-bost: laldavies@outlook.com

Martha Botros

Martha Botros

Curadur

 

Cafodd Martha Botros ei geni yn Llundain a hyfforddodd fel dylunydd graffeg yn gweithio yn y diwydiant argraffu cyn cymhwyso fel athrawes, lle trosglwyddodd i ysgolion a cholegau yn addysgu Technoleg Gwybodaeth ac Addysg Grefyddol yn ddiweddarach ar ôl astudio Diwinyddiaeth a Phatristeg.

Mae’n artist yn ei rhinwedd ei hun ond mae hefyd wedi curadu arddangosfeydd yn y DU, yn arddangos gwaith artistiaid newydd o Affrica Is-Sahara.

E-bost: martha@poblfelni.org.uk

 

Suzette Smart

Suzette Smart

Artist Tecstilau

 

 Mae Suzette Smart yn artist tecstilau ac yn diwtor sy’n cynnal gweithdai a sgyrsiau ledled y DU a thu hwnt.

Mae’n creu naratifau wedi’u pwytho, sy’n tynnu ar ei chysylltiadau gyda thirwedd a’r llwybrau sy’n ei harwain drwy’r dirwedd ac adref. Mae’n defnyddio haenau o ffabrig, papur ac edau. Mewn darn o waith mae storïau cudd yn y ffabrigau mae wedi’u canfod a’u derbyn fel rhoddion a ddewisir ganddi ar gyfer gludwaith ac fel haen sylfaen. Yn 2019 dewiswyd ei gwaith Draw My World in Words ar gyfer Gwobr Tecstilau yr Oriel Celfyddyd Gain yn yr Ŵyl Cwiltiau. Mae’n un o gyd-drefnwyr a churadwyr yr Arddangosfa glodwiw Stitch by Stitch a gynhaliwyd yn The Willow Gallery yng Nghroesoswallt yn 2023.

Fel tiwtor, mae Suzette yn hwyluso eraill i adrodd eu storïau a mynd ar deithiau gyda ffabrig, papur ac edau.

E-bost: suzettesmart1@btinternet.com

Gwefan: https://suzettesmart.com/

 

Yr Athro Robert Moore

Yr Athro Robert Moore

Ymchwilydd

 

Mae’r Athro Robert Moore yn academydd sydd wedi ymddeol ar ôl gweithio ym maes ‘hil’ a chysylltiadau cymunedol ers y 1960au. Mae wedi ysgrifennu’n helaeth ar gydraddoldeb a pholisïau cymdeithasol. Ef oedd sylfaenydd Cyngor Cysylltiadau Cymunedol Grampian, bu’n gweithio ar Drydedd Rhaglen Tlodi Ewropeaidd Glannau Mersi a phrosiect SHARP Sir y Fflint. Mae’n ysgrifennydd cwmni NWREN ar hyn o bryd ac mae’n gwasanaethu ar nifer o bwyllgorau, yn cynghori’r sector cyhoeddus ar faterion cydraddoldeb, yn lleol ac yn genedlaethol.

E-bost: rsmoore@liverpool.ac.uk

Vanessa Fada

Vanessa Fada

Cydlynydd Prosiect - NWREN

 

Vanessa Fada yw Cydlynydd Prosiect Pobl Fel Ni / People Like Us. Mae ganddi radd yn y Gyfraith o Brifysgol Reading. Mae’n cwblhau ei gradd Meistr yn y gyfraith ar hyn o bryd. Mae’n gyfrifol am gyfathrebu a chysylltiadau rhwng pob parti er mwyn datblygu gweledigaeth a chyflawniad pob haen o Gynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol prosiect ‘Pobl Fel Ni, People Like Us’. Mae Vanessa yn cyfrannu llawer hefyd i brosiectau / mentrau cymunedol Cymdeithas Affrica Gogledd Cymru.

E-bost: info@nwren.org.uk

Mary Holmes

Mary Holmes

Cyfarwyddwr - NWREN

 

Cafodd Mary Holmes ei geni yn Iwerddon. Mae wedi bod yn actifydd am y rhan fwyaf o’i bywyd. Dychwelydd i fyd addysg fel myfyriwr aeddfed yn darllen/dilyn gradd mewn Seicoleg a Chymdeithas a Llywodraeth. Mae wedi gweithio fel cymrawd ymchwil ym Mhrifysgol Bangor (Cymru) a Northampton, cyn dod yn gyfarwyddwr benywaidd cyntaf ‘Canolfan Cydraddoldeb Hil’ yng Nghymru. Mae’n aelod o fwrdd NWREN, lle mae’n gweithredu mewn swyddogaeth ymgynghorol.

E-bost: info@nwren.org.uk

 

Nicola Roberts

Nicola Roberts

Rheolwr Busnes - NWREN

 

Nicola Roberts (B.Ed. mewn Addysg Gorfforol) yw Rheolwr Busnes rhan amser NWREN. Symudodd Nicky i ogledd Cymru i gyfarwyddo digwyddiadau awyr agored yn ei hugeiniau, syrthiodd mewn cariad â’r lle a symudodd yma i fyw. Mae gan Nicky brofiad helaeth o weithio yn y sector gwirfoddol a phreifat. Mae’n gyfrifol am weithgareddau ariannol, cyfreithiol a gweithredol y sefydliad ar hyn o bryd. Mae NWREN yn ddibynnol ar sgiliau cyllidebu ac arweinyddiaeth Nicky – yn goruchwylio gweithgareddau ac allbynnau i wneud y mwyaf o effeithlonrwydd staff ac adnoddau.

Drwy gydweithio gyda Bwrdd Cyfarwyddwyr NWREN, mae’n cydweithio i greu cynlluniau ac amcanion i godi perfformiad y busnes.

E-bost: nicola@nwren.org.uk

Omid Behi

Omid Behi

Ffotograffydd a Chadeirydd ymadawol NWREN

 

Mae Omid Behi yn ffotograffydd sy’n gweithio ym Methesda, Gwynedd. Mae’n un hanner o’r ddeuawd ffotograffiaeth priodasau, Amy and Omid Photography.

Mae eu gwaith i’w weld ar y cyfryngau cymdeithasol ac ar y wefan: www.amyandomidphotography.com

 

Marva Lord

Marva Lord

Dylunydd Gwefan

 

Mae Marva Lord yn ddylunydd gwefannau sydd wedi dysgu ei hun, gyda chefndir yn y celfyddydau ac actifiaeth gymdeithasol. Mae wedi bod yn dylunio, datblygu a chynnal gwefannau naill ai ar ei phen ei hun neu fel rhan o dîm bach ers dros 20 mlynedd! Sefydlodd Griots Arts Ltd yn 2021. Mae Marva yn artist aml-ddisgyblaeth. Mae’n gweithio gyda chyfryngau gweledol ac ysgrifenedig, gan gynnwys ffotograffiaeth, barddoniaeth, fideo a sain ac mae’n datblygu gwaith sain a gwaith gydag offer digidol. Wedi’i geni yn Kingston, Jamaica a’i magu yn Ontario, Canada, mae wedi byw yng Nghymru am bron 20 mlynedd.

Yn 2021 Marva oedd derbynnydd Rhaglen Bwrsariaeth a Mentora Interlude, sy’n cael ei chefnogi gan Gronfa Adferiad Diwylliannol Cyngor Celfyddydau Cymru. Mae hefyd yn aelod o fwrdd Peak Cymru, sefydliad sy’n cydweithio gyda phobl ifanc, artistiaid a chymunedau rhyng-genedlaethol.

E-bost: marva@griotsarts.com

Gwefan: https://griotsarts.com/

Manon Emyr Gerallt

Manon Emyr Gerallt

Cyfieithydd (Saesneg i’r Gymraeg)

 

Mae gan Manon Emyr Gerallt dros 25 o flynyddoedd o brofiad yn gweithio fel cyfieithydd, yn wreiddiol i gwmni cyfieithu blaenllaw yng Nghaerdydd ac yna fel cyfieithydd hunangyflogedig am y 15 mlynedd diwethaf yn gweithio i ystod eang o gleientiaid.​

 

Mohit Gupta

Mohit Gupta

Datblygwr y We

 

Mae Mohit Gupta yn ddatblygwr blaenllaw y we yn Epic Web Solutions, cwmni arloesol sydd wedi bod ar flaen y gad yn oes y Rhyngrwyd yn India. Gyda’r gallu i greu dyluniadau hawdd eu defnyddio ac sy’n weledol syfrdanol, mae Mohit yn chwarae rôl hanfodol yn cysylltu’r dotiau rhwng technoleg a phrofiad y defnyddiwr. Mae ei harbenigedd yn ymestyn o’r dyluniadau pen blaen i ôl-ddatblygiadau manwl, yn darparu profiad cydlynol a greddfol i ddefnyddwyr.

Dechreuodd Epic Web Solutions fel egin fusnes bychan gyda thîm craidd o dechnocratiaid, dylunwyr gwefannau ac arbenigwyr rheoli. Gyda ffocws ar arloesedd a boddhad cwsmeriaid, nid yw cyfraniadau Mohit i Epic Web Solutions wedi’u cyfyngu i’w sgiliau dylunio rhagorol. Mewn tirwedd ddigidol sy’n esblygu’n gyflym, mae Mohit yn parhau i fod yn ymrwymedig i fod yn ymwybodol o’r tueddiadau a’r technolegau diweddaraf, a thrwy hynny gyfrannu at safle Epic Web Solutions fel arloeswr yn y diwydiant.

E-bost: info@epicwebsol.com

FFÔN

01492 622 233

YMWELD

8am i 4pm
Llun–Gwen

Cofrestru gyda’r Cylchlythyr

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Pobl Fel Ni / People Like Us sydd wedi’u trefnu!

Please wait...

Diolch am arwyddo!

E-bost

info@poblfelni.org.uk

CYFEIRIAD

Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhanbarthol Gogledd Cymru (NWREN)
Y Ganolfan Gydraddoldeb
Ffordd Bangor
Penmaenmawr
Conwy
LL34 6LF