Pobl Fel Ni

 

Menter Cymru Wrth-hiliol wedi’i chydlynu gan NWREN

AMDANOM

Croeso i Pobl Fel Ni / People Like Us.

Rydym wedi ein huno gan angerdd am anghyfiawnder cymdeithasol a gweithredu gwrth-hiliol er mwyn dileu hiliaeth sefydliadol a systematig.

Mae Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol yn ‘pwysleisio pwysigrwydd cynrychioli ac adlewyrchu ar hanes a diwylliant pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig i sicrhau bod eu cyfraniad i Gymru yn cael ei gydnabod a galluogi mynediad a chyfranogiad cyfartal yr un pryd.’

Yn unol ag egwyddorion Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol, mae Pobl Fel Ni / People Like Us yn herio troseddau casineb hiliol a chamwahaniaethu hiliol. Rydym yn mynd i’r afael â’r prosiect hwn o bum ongl wahanol.

Ffilmio – cyfres o straeon byr gan gynnwys, Etifeddiaethau Actifyddion Hŷn yng Ngogledd Cymru, Profiadau Byw a Dogfennu Storïau wedi’u Pwytho
Gwefan – mynediad at adnoddau, archifau, ffilmiau a ffotograffiaeth – tirluniau a phobl gogledd Cymru
Arddangosfa – clywedol, posteri, creadigaethau tecstilau ac arteffactau sy’n cysylltu hanes gogledd Cymru â gwladychiaeth a chaethwasiaeth
Arddangosfeydd Symudol o Bosteri a ddyluniwyd i’r awdurdodau statudol atgyfnerthu’r ddeddfwriaeth bresennol a Chynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol
Gweithdai – cyfraniadau cymunedol sydd wedi creu Storïau wedi’u Pwytho am ddiwylliant, teithiau, cartref, colled a llawer mwy

Rhaid i ni gydweithio ar y cyd i greu newidiadau er mwyn gwella canlyniadau i bawb, er mwyn adlewyrchu a hyrwyddo Cymru hyfyw ac amrywiol.

Rwy’n falch iawn bod Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid ar gyfer y prosiect pwysig hwn gan NWREN drwy Gronfa Diwylliant, Treftadaeth a Chwaraeon ein Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol. Rwy’n falch o weld ffocws ar gasglu a dogfennu cyfraniadau cadarnhaol pobl Ddu, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig i ddiwylliant a threftadaeth Cymru yng Ngogledd Cymru, o’r gorffennol a’r presennol.

Bydd yr adnodd ar-lein a ffisegol sy’n dogfennu hunaniaeth a threftadaeth ddiwylliannol lleiafrifoedd ethnig yn darparu gwybodaeth amhrisiadwy. Rwyf yn sicr y bydd hefyd yn darparu mwy o werthfawrogiad o gymunedau amrywiol yng Ngogledd Cymru. Rydym yn cefnogi’r fenter yn llwyr, a fydd yn fuddiol iawn i’r cymunedau hyn a’n haddysgwyr hefyd. Mae ymrwymiadau diwylliant, treftadaeth a chwaraeon ein Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol yn anelu at wneud gwahaniaeth mesuradwy i fywydau pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig drwy fynd i’r afael â hiliaeth systematig a sefydliadol.

I gyflawni hyn, mae fy nghydweithiwr, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi ymrwymo cyfanswm o 4.5 miliwn o bunnoedd o gyfalaf a chyllid refeniw dros y blynyddoedd ariannol 2022 – 25 i gefnogi ein sefydliadau treftadaeth ddiwylliannol a chwaraeon cenedlaethol, lleol a rhanbarthol. Diolch i chi NWREN am ddatblygu un o’r prosiectau cyntaf sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Diwylliant, Treftadaeth a Chwaraeon Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol. Edrychwn ymlaen at weld yr adnodd ar ôl iddo gael ei gwblhau. Diolch yn fawr – pob lwc!

Jane Hutt

AS: Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a Phrif Chwip

FFÔN

01492 622 233

YMWELD

8am i 4pm
Llun–Gwen

Cofrestru gyda’r Cylchlythyr

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Pobl Fel Ni / People Like Us sydd wedi’u trefnu!

Please wait...

Diolch am arwyddo!

E-bost

info@poblfelni.org.uk

CYFEIRIAD

Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhanbarthol Gogledd Cymru (NWREN)
Y Ganolfan Gydraddoldeb
Ffordd Bangor
Penmaenmawr
Conwy
LL34 6LF